ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


 มอบใบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือก

เรื่อง มอบใบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจทีมีความประพฤติปฎิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

         วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.บัณฑิต  อ่อนสาคร (ผกก.สภ.เมืองบุรีรัมย์)

มอบใบประกาศและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติปฎิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจเพื่อยกย่องชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๙  

ให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด 

โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 

         ๑. พ.ต.ท.ไชยา          สระโสม                   พงส.ผนพ.สภ.เมืองบุรีรัมย์

         ๒. พ.ต.ท.สาธิต          สถิตถาวร                สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

         ๓. ร.ต.อ.อภิภู            จูประโคนสุข             รอง สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์

         ๔.ร.ต.อ.สุริโย            แก้วบุตรดี                รอง.สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

         ๕.ร.ต.อ.เมธา             และประโคน             รอง.สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์

            ๖.ร.ต.ท.ปวรปรัชญ์        โสตถิยาภาณ์             รอง.สว.ธร.สภ.เมืองบุรีรัมย์

            ๗.ร.ต.ต.อังกูล             ศรีสุข                       รอง.สว(ป) สภ.เมืองบุรีรัมย์

            ๘.ด.ต.เมธา                  ณรงค์เบญญาสิทธิ      ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองบุรีรัมย์

            ๙.ด.ต.สุมาลี                 โกนจา                     ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองบุรีรัมย์

            ๑๐.ด.ต.ธวัชชัย             เชื้ออาสา                  ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองบุรีรัมย์

            ๑๑.เฉลิมศักดิ์               สรวลสันต์                  ผบ.หมู่(สส) สภ.เมืองบุรีรัมย์

            ๑๒.ด.ต.เจษกร             ธัญญะประกอบ           ผบ.หมู่(จร) สภ.เมืองบุรีรัมย์

            ๑๓.พยุง                      เรืองคำไฮ                 ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองบุรีรัมย์

            ๑๔.ด.ต.อรุณ                สะเทิงรัมย์                ผบ.หมู่(ป) สภ.เมืองบุรีรัมย์

 

รูปมอบใบประกาศและเชิดชูเกียรติ วันที่ 17 มกราคม 2560