• 0.jpg
  • 03.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


บรรยายที่ค่ายอาสารักษาดินแดน

  • 27022560_1.jpg
  • 27022560_2.jpg
  • 27022560_3.jpg
  • 27022560_4.jpg
  • 27022560_5.jpg

         วันที่ ๒๗ กุมภาพันธุ์  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง เวลา ๐๙.๐๐ น. ด.ต.ชุติเทพ  ราชวิชา ตำแหน่ง ผ.บ.หมู่ สภ.เมืองบุรีรัมย์ได้ดำเนินการเป็นวิทยากรบรรยายที่ ค่ายอาสารักษาดินแดน จังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของตำบล ดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์