• 3_2.jpg
  • 3_3.jpg
  • 4.jpg
  • MG_09781.JPG

ตำรวจไทยหัวใจประชาชน


โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

สภ.เมืองบุรีรัมย์  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.  

ด.ต.จำเนียน   ปิ่นแก้ว  ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์/ครูตำรวจ D.A.R.E.  ออกปฏิบัติการให้ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ แก่นักเรียนชั้น ป.๑/๑ โรงเรียนอนุบาล บุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

    ๑. เพื่อให้นักเรียนรู้ข้อเท็จจริงและผลกระทบของการติดยาเสพติด ทำให้มีผลต่อสมองและร่างกาย

    ๒. สามารถใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์การถูกชักชวนให้ไปเสพยาเสพติด