ความผิดในคดีอาญาที่สำคัญ คดี 4 กลุ่ม

กลุ่ม 4 รัฐเป็นผู้เสียหาย ปี 2561

 

เดือน  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต                        
- จำหน่าย                        
- ครอบครองจำหน่าย                        
- ครอบครอง                        
- เสพ                        
อาวุธ - อาวุธปืน                        
- ระเบิด                        
การพนัน - สลากกินรวบ                        
- ออนไลน์                        
- ทั่วไป                        
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์                        
- ต่างด้าว                        
- ประเวณี/ชักชวน                        
- สถานบริการ                        
- แอลกอฮอล์                        
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์                        
- ลักจักรยานยนต์                        

 

เดือน  ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต                        
- จำหน่าย  2  1  2  4    
- ครอบครองจำหน่าย  11 11   22 24   15 17   17 19  10  11     
- ครอบครอง  5 10  11  12  14  12  12     
- เสพ  29  29  24 24   17 17   17 17  17 17     
อาวุธ - อาวุธปืน  5  5  3        
- ระเบิด              1  1        
- อื่น ๆ                        
การพนัน - สลากกินรวบ                        
- ออนไลน์  40 46                     
- ทั่วไป  4 25   23  3 22  20     
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์                        
- ต่างด้าว  1  2  3  1            
- ประเวณี/ชักชวน  18  18  5     29  28  13  13     
- บริการ                        
- แอลกอฮอล์  13    1        
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์                        
- ลักจักรยานยนต์                        

 

ประเภทความผิด รวม
จับ คน
ยาเสพติด - ผลิต    
- จำหน่าย    
- ครอบครอง    
- เสพ    
อาวุธ - อาวุธปืน    
- ระเบิด    
การพนัน - สลากกินรวบ    
- ออนไลน์    
- ทั่วไป    
ค้าประเวณี - สิ่งพิมพ์    
- ต่างด้าว    
- ประเวณี/ชักชวน    
- บริการ    
- แอลกอฮอล์    
โจรกรรมรถ - ลักรถยนต์    
- ลักจักรยานยนต์