โครงการสวัสดิการตัดผมข้าราชการตำรวจ

ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

 
1. ชื่อโครงการ              โครงการสวัสดิการตัดผมข้าราชการตำรวจ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ     ข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

3. เจ้าของโครงการ       งานอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

4. ปีงบประมาณ            2562

5. หลักการและเหตุผล
          ตามนโยบายการบริหารราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2561 ได้กำหนดนโยบายการเสริมสร้างความสามัคคี และการบำรุงขวัญกำลังใจ รวมถึงสวัสดิการของข้าราชการตำรวจ เช่น  ค่าตอบแทน โครงการอาหารกลางวัน การรักษาพยาบาล และสถานที่พักอาศัย เป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถอยู่ได้อย่างมีเกียรติ และมีศักดิ์ศรี
          สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำโครงการสวัสดิการตัดผมข้าราชการตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างได้ตัดผมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแต่งกายและทรงผมของข้าราชการเพื่อเป็นการสนองนโยบายของ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติทุกหน่วยทั่วประเทศ สั่งกำชับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ กรณีให้ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องมีทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบ แสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบ วินัยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

6. วัตถุประสงค์
          6.1 เพื่อเป็นสวัสดิการและลดภาระค่าใช้จ่ายในการตัดผมให้แก่ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างในสังกัด
          6.2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์
          6.3 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

7. เป้าหมาย
          - ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างในสังกัด สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ และประชาชนทั่วไป

8. วิธีการดำเนินโครงการ
          8.1 คัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีความเหมาะสมและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
          8.2 จัดส่งข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมหลักสูตรตัดแต่งผมบุรุษ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
          8.3 จัดสถานที่ ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือในการตัดผม ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

9. ระยะเวลาดำเนินงาน
          - เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

10. สถานที่ดำเนินงาน
          -
 อาคารที่ทำการ ชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์  

11. งบประมาณดำเนินงาน
          - 
งบประมาณปกติของหน่วย 

12. การติดตามและรายงานผล
          12.1 ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          13.1 ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างในสังกัด ได้รับสวัสดิการตัดผมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
          13.2 ทำให้แสดงออกถึงความเป็นผู้มีระเบียบ วินัยอย่างเคร่งครัด ว่าด้วยการแต่งกาย และทรงผมของข้าราชการ