แผนที่เขตรับผิดชอบ สภ.เมืองบุรีรัมย์

ข้อมูลประชากรอำเภอเมืองบุรีรัมย์

 ลำดับที่ ชื่อตำบล จำนวนหมู่บ้าน จำนวนประชากร(คน)
๑. อิสาณ ๑๘   ๑๖,๓๕๔
๒.  หลักเขต  ๑๔  ๖,๕๘๐ 
๓.  เสม็ด  ๑๙  ๑๖,๗๐๓ 
๔.  บ้านบัว  ๑๘  ๙,๗๔๘ 
๕.  สวายจีก  ๑๙  ๑๑,๔๔๗ 
๖.  ุบ้านยาง  ๑๙  ๑๒,๗๙๐ 
๗.  พระครู  ๑๓  ๖,๘๓๙ 
๘.  ถลุงเหล็ก  ๑๖  ๕,๕๙๒ 
๙.  หนองตาด  ๒๒  ๑๑,๖๔๓ 
๑๐. บัวทอง ๑๕ ๖,๓๙๙
๑๑. ชุมเห็ด ๒๒ ๑๗,๕๗๐
๑๒. สะแกซำ ๑๙ ๙,๘๒๒
๑๓. กลันทา ๑๓ ๖,๗๒๑
๑๔. กระสัง ๑๙ ๗,๐๑๓