วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของ สภานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์

วิสัยทัศน์
     "ปกป้องสถาบัน  สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา  เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง"
พันธกิจ (หลัก)

     1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

     2. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย

     3. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น อันเกี่ยวกับความผิดอาญา

     4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

     5. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านจราจร

พันธกิจ (รอง)

     1. บูรณาการร่วมกับหน่วยตำรวจหรือหน่วยงานอื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

     2. ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

     3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่น หรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตำรวจ เพื่อป้องกันและ ปราบปรามการกระทำความผิดอาญาและการรักษาความสงบ

         เรียบร้อย ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละพื้นที่

     4. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

นโยบายเน้นหลัก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     1. การพิทักษ์ และปกป้องสถาบัน และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

     2. รักษาความมั่งคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม

     3. การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม

     4. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

     5. การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรในยุคประชาคมอาเซียน

     6. การเสริมสร้างความสมัคคีและการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ