นโยบายผบ.ตร.ด้านที่ ๒  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม  

 

 

              จัดกำลังรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสงบสุขต่อสังคม