การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ

 

 

 

ระดมกวาดล้างป้องกันและปราบปราม และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง