การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน

 

 

 

 

 

จัดทำโครงการและปฏิบัติเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในอุดมประชาคมอาเซียน